VÅRA UTVECKLINGSPROJEKT

Vi utvecklar vår verksamhet hela tiden – det är viktigt för fisken, naturen och också det åländska samhället. Därför är vi involverade i och driver olika utvecklingsprojekt.

Minskat fosforläckage från fiskodlingar med hjälp av aktiverad kalksten (2023-2024)

Läs projektrapporten här!

Ålands fiskodlarförening har inlett ett forskningssamarbete med föreningen Levande Hav AB, som är ett spin-off företag från Stockholms universitet. Projektet “Hållbar metod för att minska läckaget av fosfor från fiskodlingar” har beviljats ett stöd på ca 48 500 € från Nordiska arbetsgruppen för hav och kust (NHK). Läs mer om projektet på projekthemsidan.

Forskare från Stockholms universitet har tagit fram en ny, patenterad metod för att binda fosfor i sedimentet på sjö- eller havsbottnar. Produkten kallas “aktiverad kalksten” och tillverkas av en billig och naturlig restprodukt från kalkindustrin. Aktiveringsprocessen gör kalkstenen högabsorberande, vilket innebär att det krävs en relativt sett liten mängd material för att behandla ett stort område. Det kan spridas med helikopter direkt på vattenytan och sjunker sedan ner till botten där det binder till fosfor och förhindrar det från att göda alger. Videon nedan illustrerar hur det går till.

En fiskodling kan bidra till en ökad mängd fosfor i sedimentet om fiskens fekalier samlas på botten. Inom ramen för detta projekt tar vi sedimentprover i närheten av en fiskodling som sedan behandlas med aktiverad kalksten under kontrollerade former i laboratorium. Vi testar hur effektivt den aktiverade kalkstenen är under olika syre- och temperaturförhållanden på just denna typ av sediment. Om metoden visar sig vara effektiv är nästa steg att testa spridning i fält. Eftersom kalksten är en helt ofarlig produkt för fiskar och andra levande organismer kan den potentiellt användas både för restaurering av nerlagda fiskodlingsplatser och där det odlas fisk.  

I den här broschyren kan du läsa mer om aktiverad kalksten: 

Temadagar om åländsk fisk för kockstudenter (2022)

Intresset för mat och dryck växer hela tiden och allt fler restauranggäster frågar efter den lokala
fisken. På Åland finns det tillgång till färsk odlad eller vildfångad fisk året runt. Kockarna vid åländska restauranger har en viktig roll att fylla för att tillgodose det ökande intresset för lokalproducerad/fångad fisk hos restaurangbesökare och turister. 

Ålands fiskodlarförening har i samarbete med Ålands fiskare och Ålands yrkesgymnasium arrangerat två temadagar om fisk för kockstuderande vid Hotell- och Restaurangskolan: Temadag om odlad fisk samt temadag om vildfångad fisk. Målsättningen var att inspirera den nya generationen åländska kockar att få mer, handfast kunskap om våra lokalproducerade råvaror. Vi berättade om hur fisken odlas och fångas, belyste dess unika kvalitéer samt visade hur fisken, beroende på tillstånd (ex. färsk/fryst), bäst hanteras. “Storytelling” är något som fått allt större fokus under senare år. Maten måste smaka bra, men konsumenten vill också veta hur den producerats och vad det är som gör just denna lokala produkt speciell. Som ålänning eller finländare ska man vara stolt över vår fantastiska inhemska fisk!

 

 

Föreläsning om odlad fisk med Anders Kiessling, DEL 1 av 2

 

 

Föreläsning om odlad fisk med Anders Kiessling, DEL 2 av 2

 

 

Föreläsning om vild fisk med Ilona Miglavs, Hanssons fisk

 

 

 

LOKAL FISK - Kunskap för åländska restaurangkockar

Varsågod och ladda ner ett häfte med bra tips för fiskkocken. Vill du ha en tryckt version, hör av dig till info@fiskodlarna.ax

 

SEABASED MEASURES IN BALTIC NUTRIENT MANAGEMENT (2018-2021)

Målet med SEABASED-projektet (Seabased Measures in Baltic Sea Nutrient Management) var att utvärdera olika havsbaserade metoder i syfte att minska den interna närsaltsbelastningen i Östersjön och därmed förbättra vattenmiljön i våra kustområden. Inom ramen för projektet genomfördes flera pilotprojekt med utvalda åtgärder i kustområdet: Bevattning av åkrar med näringsrikt bottenvatten, kalkning av övergödda bottnar med aktiverad kalksten samt anläggandet av gäddfabriker och konstgjorda rev.

Ålands fiskodlarförening var ansvarig för administration och projektledning av pilotprojektet gällande fiske av storspigg. Det långsiktiga syftet med att utveckla metoder för småskaligt spiggfiske är att göra uttag av närsalter (fosfor och kväve) ur Östersjön, minska predationstrycket på gädd- och abborryngel, samt att bidra till innovation och utveckling av den blåa, cirkulära ekonomin. Utöver detta är spiggfiske idag en outnyttjad nisch som kunde bli ett tillskott för det småskaliga yrkesfisket. I projektet ingick framtagandet och test av utrustning, provfiske på olika platser och vid olika årstider, samt utredning om potentiella användningsområden för spiggen, såsom råvara vid biodieseltillverkning eller biogasproduktion, resurs för foderproduktion (fisk och andra djur) eller humankonsumtion.

Projektet leddes av John Nurminen stiftelsen och projektpartnerna var Södra Finlands miljöcentral, Ålands Landskapsregering, Ålands fiskodlarförening, Stockholms universitet, Östergötlands länsstyrelse och Baltic Works kommissionen. Projektet delfinansierades av EU: s Interreg Central Baltic-program och pågick under åren 2018-2021.

Läs mer på projektets webbplats

HÅLLBARHETS- OCH KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FÖR FISKODLING (2019-2020)
Projektets övergripande målsättning är att bidra till en hållbar utveckling av fiskodlingsnäringen i enlighet med den åländska hållbara livsmedelsstrategin. Kommunikation, både inom nätverk och med intressenter har identifierats som en av de viktigaste områdena som behöver utvecklas och förbättras för att ett effektivt hållbarhetsarbete ska kunna drivas. Projektet ska identifier målgrupperna, forma budskapen, skapa kopplingspunkterna och bygga upp en konkret aktivitetsplan som leder utvecklingen mot en hållbar blå tillväxt.

Projektet finansieras med hjälp av medel från Europeiska havs-och fiskerifonden (EHFF) samt Ålands Landskapsregerings operativa program.

ÅLANDS HÅLLBARA LIVSMEDELSSTRATEGI (2017-)
Ålands fiskodlarförening har under producentförbundets ledning och tillsammans med representanter för de övriga primärnäringarna, deltagit i framtagandet av Ålands hållbara livsmedelsstrategi. Strategins målbild är att Östersjöns gastronomiska ö är både klimatsmart och framtidsanpassad. Nu pågår arbetet med att förverkliga strategin till konkreta åtgärder.
RUNDABORDSSAMTAL FÖR FRÄMJANDET AV EN CIRKULÄR, BLÅ EKONOMI (2017)
Projektet finansierades med hjälp av medel från Europeiska havs-och fiskerifonden (EHFF) samt Ålands Landskapsregerings operativa program.

Projektmaterial

tel: 040-5409764

info@fiskodlarna.ax

www.fiskodlarna.ax

Jomalagårdsvägen 16

AX-22150 JOMALA

Åland

Fisk är bra för dig
Mår den odlade fisken bra?
Var odlar man fisk på Åland?
Finns det utsläpp från fiskodlingar?
Ålands fiskodlarförening
Våra utvecklingsprojekt