VÅRA UTVECKLINGSPROJEKT

Vi utvecklar vår verksamhet hela tiden – det är viktigt för fisken, naturen och också det åländska samhället. Därför är vi involverade i och driver olika utvecklingsprojekt.

SEABASED MEASURES IN BALTIC NUTRIENT MANAGEMENT (2018-2021)

Målet med SEABASED-projektet (Seabased Measures in Baltic Sea Nutrient Management) är att minska konsekvenserna av eutrofiering i Östersjön. Projektet kommer att utvärdera åtgärder som syftar till att förbättra havsområdenas status genom att minska havets interna belastning. Några av åtgärderna kan också stödja den cirkulära ekonomin genom att återvinna näringsämnen från hav till land. Dessutom kommer projektet att utföra pilotprojekt för utvalda åtgärder i kustområdet, såsom reduktionsfiske av spigg, kalkning av övergödda bottnar, bevattning av åkrar med näringsrikt bottenvatten, upptagning av näringsrikt sediment samt diverse fiskevårdsåtgärder. Projektets mål är att engagera olika samhällsintressenter i en öppen dialog om fördelarna och riskerna med åtgärderna och deras tillämpbarhet för Östersjön. Projektet leds av John Nurminen stiftelsen och projektpartnerna är Södra Finlands miljöcentral, Ålands Landskapsregering, Ålands fiskodlarförening, Stockholms universitet, Östergötlands länsstyrelse och Baltic Works kommissionen. Projektet finansieras delvis av EU: s Interreg Central Baltic-program.

Ålands fiskodlarförening är ansvarig för administration och projektledning av pilotprojektet gällande fiske av storspigg.

Syftet med projektet är att göra uttag av närsalter (fosfor och kväve) ur Östersjön, minska predationstrycket på gädd- och abborryngel, samt att bidra till innovation och utveckling av den blåa, cirkulära ekonomin. Utöver detta är spiggfiske idag en outnyttjad nisch som kunde bli ett tillskott för det småskaliga yrkesfisket.

I projektet ingår framtagandet och test av utrustning, provfiske på olika platser och vid olika årstider, samt utredning om potentiella använd-ningsområden för spiggen, såsom råvara vid biodieseltillverkning eller biogasproduktion, resurs för foderproduktion (fisk och andra djur) eller humankonsumtion.

Under 2018 har en specialbyggd spiggnot beställts och testats. Det första fältförsöket beskrivs i ett blogginlägg (på engelska) på projektets hemsida: “Pilot stickleback”

HÅLLBARHETS- OCH KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FÖR FISKODLING (2019-2020)

Projektets övergripande målsättning är att bidra till en hållbar utveckling av fiskodlingsnäringen i enlighet med den åländska hållbara livsmedelsstrategin. Kommunikation, både inom nätverk och med intressenter har identifierats som en av de viktigaste områdena som behöver utvecklas och förbättras för att ett effektivt hållbarhetsarbete ska kunna drivas. Projektet ska identifier målgrupperna, forma budskapen, skapa kopplingspunkterna och bygga upp en konkret aktivitetsplan som leder utvecklingen mot en hållbar blå tillväxt.

Projektet finansieras med hjälp av medel från Europeiska havs-och fiskerifonden (EHFF) samt Ålands Landskapsregerings operativa program.

ÅLANDS HÅLLBARA LIVSMEDELSSTRATEGI (2017-)
Ålands fiskodlarförening har under producentförbundets ledning och tillsammans med representanter för de övriga primärnäringarna, deltagit i framtagandet av Ålands hållbara livsmedelsstrategi. Strategins målbild är att Östersjöns gastronomiska ö är både klimatsmart och framtidsanpassad. Nu pågår arbetet med att förverkliga strategin till konkreta åtgärder.
RUNDABORDSSAMTAL FÖR FRÄMJANDET AV EN CIRKULÄR, BLÅ EKONOMI (2017)

Projektet finansierades med hjälp av medel från Europeiska havs-och fiskerifonden (EHFF) samt Ålands Landskapsregerings operativa program.

Projektmaterial

tel: 040-5409764

info@fiskodlarna.ax

www.fiskodlarna.ax

Jomalagårdsvägen 16

AX-22150 JOMALA

Åland

Fisk är bra för dig
Mår den odlade fisken bra?
Var odlar man fisk på Åland?
Finns det utsläpp från fiskodlingar?
Ålands fiskodlarförening
Våra utvecklingsprojekt